Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost 3EL Group, s.r.o., Pivovarnická 17/166, 180 00 Praha, IČO: 01595938, DIČ: CZ01595938, zápsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 208987 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Obchodní podmínky pro případ, kdy kupující nakupuje na IČ upravuje dodatek "Závěrečná ustanovení". Ustanovení odchylující se od obchodních podmínek je dále možno sjednat v kupní smlouvě. Tato odchylující se ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

Expediční lhůty

U každé položky zboží je uvedeno, zda je výrobek skladem. Obvykle je výrobek odeslán nejpozději následující pracovní den. U všech objednávek má zákazník možnost smluvit si datum dodání zboží (v pracovní den).

Dárky k výrobkům jsou vždy odesílány s dodávkou zboží, v případě vrácení dodávky v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zásilky, musí být součástí vrácení i dodaný dárek. Zásilky s dárky jsou zasílány na dodací adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávkovém formuláři. Provozovatel si vyhrazuje právo na zaslání dárku výhradně na adresu v rámci České republiky.

 Platební podmínky

 • Dobírka - cenu zboží a uvedené poplatky uhradíte při dodání.
 • Hotově - pouze při vyzvednutí v kamenné prodejně
 • Platební kartou - lze provést platbu kartou Visa, Master Card, Visa Elektron, Maestro
 • Platební kartou - při doručení firmou DPD lze provést platbu kartou (Visa, Master Card) přímo na mobilním terminálu řidiče.
 • Bezhotovostním převodem na bankovní účet - zboží hradíte před dodáním, nejpozději následující pracovní den po objednávní Vám e-mailem doručíme fakturu k možnému provedení bezhotovostní platby. Pokud nebude úhrada provedena do 14 dnů od zaslání platebních údajů, budeme považovat Vaši objednávku za stornovanou.

 

Kupní smlouva                                                                                                                    

Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní e-shopu www.3elgroup.cz  je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupující navrhuje uzavření kupní smlouvy prostřednictvím řádně vytvořené objednávky v e-shopu prodávajícícho nebo prostřednictvím telefonu. Prodávající neprodleně potvrdí převzetí tohoto návrhu na e-mail kupujícího, přičemž toto potvrzení není svou povahou souhlasem s uzavřením kupní smlouvy. Za souhlas s uzavřením kupní smlouvy je považován okamžik, kdy prodávající odešle objednané zboží kupujícímu. V okamžiku odeslání zboží tedy jednoznačně dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž tato smlouva se řídí platnými obchodními podmínkami prodávajícího. Kupující je oprávněn odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, dokud nedojde k odeslání objednaného zboží ze strany prodávajícího. Tento svůj záměr kupující oznámí prodávajícímu e-mailem. Kupní smlouvy je vždy uzavřena v úředním jazyce České republiky. Kupní smlouva je vždy uzavírána na dobu určitou, od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Tímto nezanikají práva kupujícího ani prodávajícího, které podléhají platné české legislativě a těmto obchodním podmínkám.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluvního vzorku nebo předlohy,- je zboží v odpovídajícím množství míře, nebo hmotnosti a- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používá nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností za vady upravuje reklamační řád prodávajícího. 

  Další poskytované služby

 • Při opakovaném nákupu pracovních oděvů Snickers Workwear Vám nabídneme slevu min. 5% z doporučené ceny
 • Při jednorázovém nákupu více kusů pracovních oděvů Snickers Workwear je možno sjednat slevu
 • Cenové akce na zboží jsou platné do vyprodání zásob, popř. jejich platnost je časově omezena

 

Způsob dopravy a vyzvednutí zboží

Zboží z e-shopu je možné předat zákazníkovi těmito způsoby: Toptrans, Airway, DPD, Česká pošta. Zákazník má také možnost si zboží vyzvednout osobně v sídle společnosti 3EL Group, s.r.o. Způsob dopravy je zákazníkovi nabízen při konečném uzavírání a schvalování objednávky zákazníkem. Zákazník má také možnost kontaktovat dodavatele prostřednictvím pole s doplňujícími údaji a zažádat o jinou variantu doručení. Dodavatel kontaktuje objednatele a sdělí mu, zda je jiný způsob dopravy a doručení zboží možný. Ceny přeprav jsou účtovány dle ceníků, které poskytují jednotlivé přepravní společnosti dodavateli.

U dodávek většího rozsahu se bude jednat o individuální typ přepravy, která je posuzováno z hlediska vzdálenosti dodávaného zboží a také jeho objemu. Dodavatel zajistí cenu přímo u dopravce a nechá si cenovou nabídku odsouhlasit objednatelem zboží. Ten musí cenu přepravy odsouhlasit.

Spotřebitel objednává zboží za ceny uvedené na tomto serveru ve chvíli definitivního potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo změnit technické parametry výrobku a barvy v zájmu zlepšení jeho vlastností bez předchozího písemného upozornění.

 

Záruka a servis 

V případě, že bude doručena poškozená zásilka, uveďte na předávacím protokolu popis závady odůvodňující nepřevzetí, abychom mohli na přepravci žádat náhradu škody! Vaši oprávněnou reklamaci vyřídíme obratem. Záruční i pozáruční servis výrobků je prováděn v pracovní dny od 8.00 - 16.00 hod pokud není dohodnuto jinak. 

 

Reklamační řád

 • Na každé zboží se vztahuje záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží, kde je to nezbytné, vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím. U ostatního zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou (nebo dodacím listem). Pro tyto účely je vhodné, aby si kupující tento doklad ke zboží po dobu záruční lhůty uschoval.
 • Kupující je povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, DPD,...) kupujícímu.
 • Je vhodné, aby kupující oznámil prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.
 • Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po převzetí.
 • Kupující by měl oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího, nebo mailovou adresu podpora@3el.cz
  V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.
 • Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.
 • K reklamaci je povinen kupující předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.
 • V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.
 • Žádost o reklamaci, zašle kupující písemně poštou na adresu prodejce či emailem na adresu: podpora@3el.cz
 • Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě, nejpozději do 30-ti dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem doručení zboží na adresu prodávajícího.  
 • Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.
 • Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může odstoupit od kupní smlouvy. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady). Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 

Vaše ochrana

Při naší spolupráci se snažíme plně chránit Vaše soukromí. Abychom Vám však mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některé nutné údaje. Tyto údaje chráníme před zneužitím. Přečtěte si prosím podrobnosti dále v tomto dokumentu.

 • Požadované údaje - jsou na registračním formuláři označené hvězdičkou.  Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu znovu, využijte možnosti registrace.
 • Údaje o naší spolupráci - během spolupráce jsou shromažďovány Vaše objednávky. Je to nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně. Údaje o nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.
 • Využití zákaznických dat mimo skupinu serverů 3elgroup.cz a 3el.cz - zákaznická data jsou v rámci skupiny důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk, kterými mohou být např. banky. To však vždy pouze v rámci jedné konkrétní platby s využitím těchto služeb. Tato data nebudou poskytována reklamním, marketingovým, ani jiným obdobným společnostem. 
 • Do skupiny serverů 3EL Group, s.r.o. patří: 3elgroup.cz a 3el.cz (tento seznam serverů může být doplněn o další servery patřící do skupiny 3EL Group, s.r.o.)
 • Odesláním objednávky nebo registrací souhlasíte se zasíláním akčních nabídek na uvedené kontaktní údaje. Toto zasílání můžete jednoduše zablokovat zasláním e-mailu s nesouhlasem o zasílání e-mailů od 3EL Group, s.r.o.
 • Souhrnné informace - můžeme poskytovat důvěryhodným třetím stranám, nebo veřejnosti, souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a další související údaje. Tato statistika však neobsahuje žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky (např. Český statistický úřad). 
 • Používáním eshopu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel veřejně publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.

 

Chcete vrátit zboží zakoupené přes internet ve 14-ti denní lhůtě?

 • Doporučujeme přiložit doklad o koupi zboží - postačí i číslo objednávky nebo faktury
 • Uveďte číslo účtu, kam mají být vráceny peníze 
 • Doporučujeme datum a čas vrácení zboží dohodnout e-mailem ( podpora@3el.cz ) se společností 3EL Group, s.r.o.,
 • Zboží si můžete vyzkoušet - nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít 3EL Group, s.r.o s uvedením zboží do původního stavu, a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) Každý případ odstoupení od smlouvy je řešen individuálně.
 • Obal není předmětem koupě a ani součástí koupené věci. I přesto má 3EL Group, s.r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Každý případ odstoupení od smlouvy je řešen individuálně.
 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem
 • Vrácení výrobku provádí spotřebitel na své vlastní náklady.
 • Vrátit zboží mohou pouze koncoví spotřebitelé, ne osoby, které zboží zakoupili na IČ - zde nevzniká právní nárok a záleží na domluvě se společností 3EL Group, s.r.o.
 • Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 1837 Občanského zákoníku v platném znění
 • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek.

 

Závěrečná ustanovení

Zatržením souhlasu s nákupním řádem povoluje kupující používání svých osobních údajů v popsaném rozsahu a bere na vědomí, že je seznámen se všemi podmínkami popsanými v obchodních podmínkách a s nimi bez výhrad souhlasí. Pokud kupující nakupuje na IČ vtahují se na smluvní vztah prodávajícího a tohoto kupujícího některá odlišná ustanovení, popsaná níže:

 • není-li v souvislosti se záručními podmínkámi výrobce uvedeno jinak, platí záruční lhůta v délce trvání 12 měsíců od převzetí zboží kupujícím
 • zakoupené zboží není možné vrátit bez udání důvodu
 • z bodu "Práva z vadného plnění" je vyloučena informace "Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí".
 • v případě oprávněné reklamace nemá kupující právo na náhradu dopravného 

 

* Upozorňujeme zákazníky, že obrázky u produktů jsou ilustrativní a nemusí se shodovat s reálným produktem.

** Ceny kabelů jsou platné pro dopočet Cu 89,785Kč, výsledná cena je zaslána vždy v potvrzení objednávky.

*** V případě, že je cena nulová nebo 1Kč je zboží nutno nejprve poptat. Děkujeme za pochopení

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. září 2014